top of page

Čo je to GDPR?

GDPR (General Data Protection Regulation) je nariadenie Európskej únie, ktoré vstúpilo do účinnosti 25.5.2018. Cieľom je zvýšiť úroveň ochrany osobných údajov a posilniť práva občanov Európskej únie v tejto oblasti.

Informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov
v súlade s článkom 13 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 a v súlade s §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Nakoľko v súvislosti dochádza k spracúvaniu osobných údajov (v našom prípade e-mailovej adresy), chceli by sme Vás informovať o Vašich právach a podmienkach. Zároveň by sme Vás chceli ubezpečiť, že ochrana Vašich osobných údajov je pre nás dôležitá.

Naše identifikačné a kontaktné údaje
Obchodné meno: Tina spol. s r. o.
Sídlo: Mlynská 9, 90301 Senec
IČO: 17642779
Telefónne číslo: +421 903 348 573
E-mail: tinacafe@tinacafe.sk

Kontaktná osoba: Denisa Ingeliová

Účel spracúvania osobných údajov
Na našej webovej stránke poskytujeme kontaktný formulár, ktorý slúži na elektronický kontakt. Pri použití formuláru, Vaše osobné údaje sa automaticky ukladajú. Úložisko slúži výhradne na spracovanie Vašej žiadosti alebo kontaktovanie Vás. Prenos údajov tretím stranám sa neuskutočňuje.

Poskytnutie osobných údajov

Vaše osobné údaje sú poskytnuté poskytovateľovi webhostingu za účelom zálohovania údajov a poskytovateľovi IT údržby k nahliadnutiu. Vaše osobné údaje nie sú a nebudú poskytnuté inému príjemcovi alebo organizácii.

Doba uchovávania osobných údajov
Ak si želáte byť vymazaný z našej databázy, ktorá slúži na elektronický kontakt, zašlite nám Vašu žiadosť. Používanie súborov cookie môžete vo svojom prehliadači kedykoľvek zakázať.

Poučenie o Vašich právach

Máte právo požadovať od nás prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, ako aj podať sťažnosť. Svoje práva môžete uplatniť písomne na našu adresu sídla alebo na e-mailovú adresu. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné
Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné. V prípade, že máte záujem nás kontaktovať cez formulár, budeme potrebovať Vaše meno a emailovú adresu, aby sme Vás mohli spätne kontaktovať.

​Automatizované rozhodovanie vrátanie profilovania
Pri spracúvaní osobných údajov nepoužívame automatizované individuálne rozhodovanie, ani profilovanie.

bottom of page